| ]

ตัวอักษรพิเศษ สร้างภาพด้วยตัวอักษร รูปภาพที่ทำจากตัวอักษร ประดิษฐ์ภาพจากตัวอักษร ใช้เม้นhi5ให้เพือนก็โอเค ใช้ในการขอบคุณกันในเว็บบอร์ด นำไปโชในเว็บก็เก๋ดีนะ

 

│\__╭╭╭╭╭__/│
│ │
│ │
│ > ● │
│≡ ╰┬┬┬╯ ≡ │
│ ╰─╯ │
╰──┬O───O┬──╯
│ H E L L O │
╰┬───┬╯

 


___(_, d888888888b, d888888888b
_____d888888888888/888888888888b_)
__(_8888888P'""'`Y8Y`'""'"Y88888b
____Y8888P.-'_____`______'-.Y8888b_)
___, _Y88P_(_(_(________)_)_)_d88Y_,
____Y88b, __(o__)______(o__)_d8888P
____`Y888___'-'________'-'__`88Y`
____, d/O.._________c_________/O..b,
______.._/'., ______w______, .'.._/
_________.-`_____________`-.
________/___, _d88b__d88b____..
_______/___/_88888bd88888`..__..
______/___/_.._Y88888888Y___..__..
______..__..___.._88888888____/__/
_______`.._`.__..d8888888b, _/..../
_________`.//.d8888888888b;_
___________/d888888888888b/
___________d8888888888888888b
________, _d88p""q88888p""q888b,
________`""'`..____"`____/`'""`
______________`.____===/
________________>______
________________/______
______________________
___________________Y__/
_______________..___/__/
_________________/_/
_______________/_/_/_
______________/=/__=/
_____________`"`___`"

 


◢████████████◣
██████████████
██ ◥██◤ ██
◢███ ◥◤ ██◣
▊▎██◣ ◢█▊▊
▊▎██◤ ● ● ◥█▊▊
▊ ██ █▊▊
◥▇██ ▊ ▊ █▇◤
██ ◥▆▄▄▄▄▆◤ █▊ ◢▇▇◣
◢██◥◥▆▅▄▂▂▂▂▄▅▆███◣ ▊◢ █
█╳ ╳█ ◥◤◢◤
◥█◣ ˙ ˙ ◢█◤ ◢◤
▊ ▊ █
▊ ▊ ◢◤
▊ ⊕ █▇▇▇◤
◢█▇▆▆▆▅▅▅▅▆▆▆▇█◣
▊ ▂ ▊ ▊ ▂ ▊
◥▆▆▆◤ ◥▆▆▆◤

 


.◢\▁▁●●●▁▁/◣
◤ ●●●● ◥
▕ ●● ▕
── ──
── ● ● ──
── ﹀ ──
◣ ◢
☆灌水☆ ∞┼∞ ☆灌水☆
███ ∞┼∞ ███
◥█◤ ∞┼∞ ◥█◤
═══╧═══
███▊███

 


╭╮__╭╭╭╭╭__╭╮
│ │ ╭─────╮
│ │ │HELLO │
│ ● ╭───╮ ● │ ╭╮ │0000 │
│≡ │● ● │ ≡ │O╰╯╰─────╯
│ ╰───╯ │
╰──┬○────┬─○╯
☆╭┐┌╮☆°.﹒
╭┘└┘└╮∴°☆°
└┐..┌┘─╮∴°
╭┴──┤灌水├╮
│o o│ │●°
╰┬──╯ │ ∴°﹒
☆ \ˍˍ/ˍˍ/∴☆. ☆╭┐┌╮
╰╮〥----〥╭╯
╭╯╰----╯╰╮
║~~~~~~~~║
║◢██◣◢~~~║
║◥██◤◥~~~║
║~~◢██◣◢~║
║~~◥██◤◥~║
╰═========═╯


.....灌........灌......
....灌..灌.....灌.灌.....
.....灌..灌....灌..灌....
......灌..灌..灌.灌.灌.... .
.....灌......... 灌....
...灌.............灌...
..灌...............灌..
.灌.................灌.
灌...................灌
灌...................灌
灌.....∩.......∩.....灌
灌. ..................灌
灌. ...◎....U....◎....灌
.灌.................灌.
..灌灌.............灌灌..
....灌.灌.灌.灌.灌.灌.灌...


◣◢ ◣◢
\ ● ● /
-≡◢████◣≡-
-≡██████≡-
/◥████◤\
∪ ∪..............M I S S U.


╭ ╯╭╯╭╯
███████ ═╮
█☆★☆★█ ▏ ▏
███████ ═╯
◥█████◤


~‧‧ ll \__╭╭╭╭╭__/ll
~‧‧│ │\|/
~‧‧│ ● ● │─☆─
~‧‧│○ ╰┬┬┬╯ ○ │/|\
~☆‧│ ╰─╯ /
~‧‧╰─┬○────┬○╯
~‧‧‧╭│ │╮
~~‧‧╰┴─────┴╯

 

________________.OO.__________
________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * . * . * ..
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________


…………………*………………...
?...…………**…………..?
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….


> > ............คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > ........คิดถึงนะ.........คิดถึงนะ
> > .....คิดถึงนะ...............คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ......................คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ........................คิดถึงนะ.....คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ...คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
> > .คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ.......................คิดถึงนะ
> > ..คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ..................คิดถึงนะ
> > ...คิดถึงนะ......................................................คิดถึงนะ
> > …...คิดถึงนะ.............................................คิดถึงนะ
> > .........คิดถึงนะ...................................คิดถึงนะ
> > ............คิดถึงนะ...........................คิดถึงนะ
> > ................คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
> > ..................คิดถึงนะ.............คิดถึงนะ
> > ......................คิดถึงนะ....คิดถึงนะ
> > .......................คิดถึงนะ.คิดถึงนะ
> > .............................คิดถึงนะ


> > ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´good ´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´´night´night´´¶
> > ¶´´good´´´´good´´good´´¶
> > ¶´´night´night´´night´´¶
> > ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
> > ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
> > ´´´´´¶¶´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´¶¶´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´
> > ´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
> > ´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´
> > ´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
> > ´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´
> > ´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
> > ´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´
> > ´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´
> > ´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´´
> > ´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´´
> > ´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´´´´´´
> > ´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´¶¶¶´´´´´

_####,____,####'
__"###,__,####'
___"####.####'_____,,,,,,,,,,,
____"######"____,########,,___####____,####
______####_____#####""####,__####____####
______####____,####____####_,####____####
______####____,###,____####__,####___####
______####_____'####,,####'____'####,,####
______####_______"#####¸#"______"######"


________0000______________________
______0000________________________
____00000_________________________
___00000_____*** Hello!!*** _________ _
__000000__________________________
_0000000__________________________
_0000000__________________________
_00000000_________________________
_00000000000000___________________
_000000000000_____________________
__0000000000____________________ 0_
___00000000000_________ ________00_
____00000000000000000000000000000_
______0000000000000000000000000___
________000000000000000000000_____
__________00000000000000000_______
______________000000000___________

 


【.╭╮╭╮.∵╭═════════════════╮】
【╭◆┴┴◆╮.│HELLO!! My Friend****** │】
【│︵ ︵│<.. Good nigt na |】
【│ ╰╯ │.╰═════════════════╯】
【╰○--○╯.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵▼.∵】


☆°‧°☆.﹒‧°☆.∴°☆﹒﹒‧☆° ☆°‧°☆.﹒‧°☆.∴°
☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆° ☆°


___####___#### .`-.´.+` ´°
_##____#_#____##`,+.*.*´
#_______#________# `+.*`
#_Have a__________# `,+.*`.°
_#__great________# `,+.*`,+.
__#___week____# `,+.*`,°*`’
_____#_______# `,+.*`,+.*`,+.
_______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’
_________# `,+.*`,+.*`,+.*`

 

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

 


. . . . . . . . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *

 


__________________IMIm____,mIM"________
_____________________,MI""IM,mIMm_________ __________"IMmm,____,IM____IM_"IM,__________,m" _____________"IMMIMMIMm_,IM"___"IM""==mm_,mIM" ____________,mIM"____"MIM"______IM,__,mIMIM" _,mMIMIMIIMIMM,______,mM"______,IMIMIMIMMM" IMM,_______"IMM,____,M"______,IIM"_____"MM, _"IMM,________"IM,_,M"_____,IM"_________"IM, : ____"IMm_______"IMMM______,IM"___________"IM, ______"Mm________"IM______MM"______________"IM, _______IM,________IM______MM_________________"IM, ________MM,_______IM,_____"IM_________________"IM ________"IM,______"IM,_____"IM,________________IM;. _________"IM,______"IM,______"IM________.,mmmIMMMMMMMm,. ___________IM,______"IM,______IM,__.mIMIMM""""._.._"IMMMM ____________IMm,_____;IM___,IIMM"_._._._._._..,mMM" ____________"IMMIMIMMIMM,,IMM"_._._._._.,mMMMMM" _____________,IM"._._."IMIM"._._._.,mMMMMMMMM" ___________,IM_._._._.,IMM"._._._,mMMMMMMMMM" __________IM._._._.,mIIMM,._._..mMMMMMMMMMM" _________,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM" _________IM.,IMI"""________""IIMMMMMMMMMMM ________;IMIM"__________________""IMMMMMMM ________""_________________________"IMMMMM ______________________________________"IMM, _______________________________________"IMM ________________________________________"MM, _________________________________________IMM _________________________________________"IMM____.mIMMIMMIMMIMMIMM, ___________________.,mIMMIMMIMM,_,mIMM,___IMM"""____,mIM"._._._._"IM,..M, _________________,IMMM'_._._._"IMM._"M,__IMM______,IM"._._._.__/_:;IM__M, _______________.mIM'_._._.__/_.:"IM._MM__"MM,____,M"._._.__/_.;mIMIMIM,_M ______________,IM'._._.__/_._.:;,IMIMIMMM__IMM___,M"._.__/_.:mIM"'___"IM,:M _____________,IM'._._._/_._.:;,mIM"__`"IMM_IMM___IM._.__/_.mM"_________"IMI ____________,IM_._.__/_._.:;,mIM"______"IMMMMM___MM,.__/_,mM____________"M' ____________IM'._.__/_._.;,mIM"__________"IIMMM_,IMIM,.,IM" ____________IM_._._/_._.,mIM"______________IMMMMMMM'_""" ____________`IM,.__/_;,mIM"_________________IIMMM _____________"IMI,_/,mIM"___________________IMMM _______________"IMMMM"___________________"""IMM _________________""_________________________IMM ____________________________________________IMM__ ____________________________________________IMM""" ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM _________________________________________"""IMM ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM

 

 


........@............@
......@.@.@.@..@..
....@........@..........@
...@............@....@@
...@..............@@..@
....@..............@...@
......@...........@..@
.........@......@..@
..............@..@
.From...........@
......Me..........@
............TO.....@
................You.@........@@@
......@@@@..@....@..........@
...@.............@@@......@@
.......@@@.......@..@@
.........................@
.........................@
.........................@
.........................@
.........................@
........................@
.......................@

 


¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
( ¸.•´ (¸.•´ .•´
( ´¸..★/\︽﹨︽﹨︽☆︽\.☆
☆. /我 \︽﹨︽﹨︽★︽\°
☆ │來 ║﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌│.▲
★ │簽簽║ 田 ╭┬╮田│◢█◣
@ │ 囉║ │││ ◢███◣
║╓╥╥☆. ● ●. ╥★╥╥▊╥╥╖
╔╩╬╬╬╬. _/█_/█_╔╩╬╬╬╬╬╬╬

 


…………………*………………...
?...…………**…………..?
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….

 


……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*

 


■■ ■■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■ ■■ ■■
■■■ take care■■■
■■■ ■■
■■■ ■■■
■■■ ● ● ■■■
■■ ◎ ◎ ■■
■■■ T ■■■
■■■ ■■■
■■■■■■■■■
□■■■■■■■■■□
■■■ ■■■
■■ ■■

 

 


´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶

 


갷갷갷갷갷갷갷*갷갷갷갷갷갷...
걲...갷갷갷갷**갷갷갷갷..걲
...**갷갷갷.*갷.*갷갷..**
갷.*..*갷..*갷..*갷.*..*
갷갷*갷..*갷갷갷.*.....*
갷갷************갷갷갷.
갷갷..*..missmis갷*
갷..*..missmissmis갷*
갷*..missmissmissm갷.*
..*. missmissmissmsi갷*갷갷갷갷갷.*갷.*
*.. missmissmissmiss갷*갷갷갷*..missm갷.*
*.. missmissmissmissm갷*갷.*갷missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi갷*갷*갷missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi갷*..*갷missmissm갷*
..*갷 missmissmissmissmi..*갷 missmissmi갷*
갷*갷.missmissmissmissmissmissmissm갷*
갷..*갷.missmissmissmissmissmissmi갷*
갷갷..*갷.missmissmissmissmissmi갷*
갷갷갷..*갷.missmissmissmiss갷*
갷갷갷갷갷*갷missmissmi갷.*
갷갷갷갷갷갷*..missmi갷*
갷갷갷갷갷갷갷*갷..*
갷갷갷갷갷갷갷.*..*

 


....................██...........................██
.................█......█.....................█▒▒█
..............█...▓▓.█...................█.▓▓▒█
...........█...▓▓▓..█.................█..▓▓▓▒█
.........█.....▓▓▓...███████...▓▓▓.▒█
.......█.....................................................▒▒█
.....█.........................................................▒▒█
...███████..............................███████
.█.............................................................▒▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█..................................................................▒▒█
█..........▓▓▓....█.........█.........█....▓▓▓...▒▒█
█.......▓▓▓▓▓....███...███....▓▓▓▓▓▒▒█
...█......▓▓▓....................................▓▓▓▒▒█
......███.......................................▒▒▒███
...............████████████████ แ ว ะ
........................█▓▓▓▓▓▓▓▓█
.....................██............▒▒▓▓██ ม า
..................█▒█...............▒▒▓█▓█
...............█▒██...............▒▒▓██▓█ ทั ก
............█...█...█...............▒▒▓█...█▒█
.........█...█......█...............▒▒▒█......█▒█ ท า ย
......█...█.........█...............▒▒▒█.........█...█
.........█............█............▒▒▒▒█............█ จ้ า (>"<)
...........................████████
...........................█▓█......█▓█
...........................█▒█......█▓█
...........................█▒█......█▒█
...........................█...█......█...█

 


___▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
__▒▓████████▓▓▒▒▒
__▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒
_▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▒▒▒
_▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓██▒
__▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓██▓▒▒
___▒▒▓████████***Sweet****███▓▓▓████▓▒
____▒▒▓▓█████████**DreaM**█████████▓▒
_____▒▒▓▓████████*********███████▓▒▒
_______▒▒▓█████████*MISS*████████▓▒
_________▒▓████████*MISS*███████▓▒
__________▒▓██████***Tc**██████▓▒
____________▓███████*U*██████▓▒
_____________▒▓████████████▓▒
______________▒▓██████████▓
_______________▒▓███████▓▒
________________▒▓█████▓▒
_________________▒▓███▓
__________________▒██▓
___________________▓▓

 

___________________________________$$$$$$$$$
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$

 


__000000___00000
_00000000_0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________*________0
_000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
___________________*
____________________* _____________________________________$$$$$$$
___________________________________$$$$$$$$$
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$

.. ♥
... ♥
.... ♥
..... ♥
.... ♥
... ♥
.. ♥
. ♥
. ♥ ♥
. ♥
.. ♥
... ♥
.... ♥
..... ♥
.... ♥
... ♥
.. ♥
. ♥
. ♥

. ♥
... ♥
.... ♥
..... ♥
.... ♥
... ♥
.. ♥
. ♥
. ♥
♥♥
......*.........*
.....*...............*
...*....................*
..*......................*
.*........................*.........*....*
*.........................*...*..............*
.*.........................*...................*
..*.........................*................*
...*.......................................*
.....*..................................*
........*...........................*
...........*......................*
...............*...............*
..................*..........*
.....................*.....*
......................*..*

 


_______________________@@@________________________ ____ ____________@@@_____@_____@________@@@____________ __ __________@_____@____@_____@______@____@__________ __ __________@_____@____@_____@_____@_____@__________ __ ___________@_____@___@_____@____@_____@___________ __ ___________@_____@___@______@___@____@____________ __ ___@@_____@_____@___@______@__@____@______________ __ __@___@____@_____@__@______@_@_____@______________ __ _@_____@____@______@_@______@______@______@@@_____ __ __@_____@____@______@________________@_@@______@__ __ __@_______@_@____________________________________@ __ ____@____________________________________________@ __ _____@__________________________________________@_ ___ ________@_____________________________________@___ ____ __________@_____________Say_Hi_______________@____ ___ ____________@______________________________@______ _ ______________@__________________________@_______ ____ _______________@_______________________@__________ __ _________________@__________________@_____________ _ ___________________@@___________@@_____________

 


__________________
_______e$$$$$$$$ $$e_______
______$$$$$$$$$$$$ $$______
_____d$$$$$$$$$$$$ $$b_____
_____$$$$$$$$$$$$$ $$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$ $$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$ $$$F____
____$$$$"_"$$$$ "_"$$$$_____
_____$$F___4$$F___ 4$$_____
____?$$F___4$$F__ _4$"_____
______$$___$$$$___ $P______
______4$$$$$"^$$$ $$%_____
_______$$$$F__4$$$ $_______
________"$$$ee$$$ "________
________._*$$$$F4_ ________
_________$_____.$_ ________
_________"$$$$$$ "_________
__________^$$$$___ ________
_4$$c_______""__ _____.$$r_
_^$$$b____________ __e$$$"_
_d$$$$$e__________ z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$ $$$*$$$r
_""____^*$$$be$$ $*"____^"_
__________"$$$$" __________
________.d$$P$$$b_ ________
_______d$$P___^$$$ b_______
___.ed$$$"______ "$$$be.___
_$$$$$$P__________ *$$$$$$_
4$$$$$P___________ _$$$$$$"
_"*$$$"_________ ___^$$P___
____""__________ ____^"____

 


_+88_____________________________
_+880____________________________
_++88____________________________
_++88____________________________
__+880_________________________+++
__+888________________________+888
__++880______________________+888_
__++888_____+++88__________+++8__
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
__________________

 

 


_________________________#__##__#
________________#########_#____#_#
________########____________##_#_#
_____##__##____________________#_#
____##_#___#_____________________#
____#_#___#_________________##___#
____#_#__##___________#######_____#
____#__#_#_________###________##__#
_____##_______###_#_____##_____#________#######
_______###_______#_____###______##____##__###__#
_________#______#________#___#__#____##_##___##_#
_________#______#_______#####___#___##_##____#__#
__________#_____##____##_______#____#__#_____#__#
___________##____##__________#######___#___##__#
_____________##____##_____###_____#_____###____#
__________#############_####______#_________#
_______##_______#______#____#_____#___________#
_____##_________#______#____#_____##_________#
___##___________#_______#___###__###________#
__#____________###_______###___##___#______#
_##__________##___#____##____________#___##
_#__________#______####______________#_##
##_________#_______ HI MY_____#
#__________#____ ___FRIEND__________#
_#_________#____HAVE A NICE DAY_____#
_##________#_____________________###
___##____##______________________##
_____#########_____^_^________####___#
___##_________###________#####_________#
__#_____#________##_#####__________#########
_#___###__##_______#_____________##__________##
_#__#_______##______#__________##______________##
_#__#_________##____#___##____#_____########__##
__#_#___________#____#_#_#___##___##________##___#
__##_#__________#___###___####___#____________#_#
___##__#________#___#________#__#_____________###
____##__##____##__#___________#__##_________##
______##__####__##______________#__##_____##
________########________
__________________
__________________

 


☆┌─┐ ─┐☆
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│ Happy All Time !
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
└┐▒▒▒▒┌┘
\____/
__________________

 


.................(...hello!....)..
....................`--, ,-----?
.......@@@........)/..........
.....@........@.........,.......
.....@........@.......o00o...
.......@@@.........
..........@..............@.......
.......@@@.........@........
......@.@..@.....@..........Have a nice day..!!
.....@..@.....@@............
....@...@............Have a nice time..!!
...@....@.........
..@.....@.......Have a nice thing!!
..........@......
........@@......
.......@..@.......
......@....@........
.....@......@.....
....@........@....
...@..........@...
@@..........@@.....Take care...!!

 

 


$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,